Общи условия

Последна актуализация: 1 декември, 2020

Тези Общи условия („Условия“, „Общи условия“) уреждат отношенията Ви с уебсайт http://www.fastheroes.com („Услугата“), управляван от Департамента по образователна и социалната политика, Университет на Македония, ул. „Егнатия“ № 156, ПК 54636, гр. Солун, Гърция, („Университетът“, „ние“, „нас“ или „наш“).

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, преди да започнете да използвате Услугата.

Достъпът ви до и използването на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се отнасят за всички посетители, потребители и други лица, които имат достъп до или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да спазвате тези Условия. Ако не сте съгласни с част от условията, може да не получите достъп до Услугата.

Съдържание на уебсайта

Уебсайтът и неговото съдържание, основаващо се основно на информация и анимации, но и не само, не заместват и не са предназначени да заместят здравни медицински съвети. За всякакви свързани със здравето въпроси трябва да се потърси съвет от лекар. Университетът не дава никакви гаранции за валидността на съдържанието, въпреки усилията си да го поддържа актуализирано и възможно най-точно.

Покупки

Ако искате да закупите някакъв продукт или услуга, които се предоставят чрез Услугата („Покупка“), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Покупката ви, включително, но без ограничение до, номер на кредитната ви карта, дата на изтичане на кредитната ви карта, адрес за фактуриране и информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате която и да е кредитна(и) карта(и) или друг(и) начин(и) за плащане във връзка с желана Покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

С подаването на такава информация ни давате правото да я предоставяме на трети страни с цел улесняване на завършването на Покупките.

Запазваме си правото да откажем или анулираме вашата поръчка по всяко време поради определени причини, включително, но не само: наличност на продукт или услуга, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка в поръчката ви или други причини.

Ние си запазваме правото да откажем или анулираме поръчката ви, ако има съмнение за измама, неразрешена или незаконна транзакция.

Наличност, грешки и неточности

Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за продукти, информация и услуги в Услугата. Продуктите или услугите, налични в нашата Услуга, могат да бъдат неправилно оценени, описани неточно или да не бъдат достъпни и може да има забавяне в актуализирането на информация за Услугата и в рекламата ни на други уебсайтове.

Не можем и не гарантираме точността или пълнотата на всяка информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време, без предизвестие.

Конкурси, лотарии и промоции

Всички конкурси, лотарии или други промоции (колективно наричани „Промоции“), предоставени чрез Услугата, могат да се регулират от правила, които са отделни от тези Условия. Ако участвате в Промоции, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата за Промоция са в противоречие с тези Условия, ще се прилагат правилата за Промоция.

Съдържание

Нашата услуга може да ви позволи да публикувате, свързвате, съхранявате, споделяте и по друг начин предоставяте определена информация, текст, графики, снимки, видеоклипове или друг материал („Съдържание“). Вие носите отговорност за Съдържанието, което публикувате в Услугата, включително неговата законосъобразност, надеждност и целесъобразност.

Публикувайки Съдържание в Услугата, вие ни давате правото и лиценза да използваме, променяме, публично да изпълняваме, публично да показваме, възпроизвеждаме и разпространяваме такова Съдържание на и чрез Услугата. Вие запазвате всичките си права върху всяко Съдържание, което подавате, публикувате или показвате на или чрез Услугата и носите отговорност за защитата на тези права. Вие се съгласявате, че този лиценз включва правото ни да направим съдържанието ви достъпно за други потребители на Услугата, които също могат да използват Съдържанието ви, което е предмет на настоящите Условия.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) Съдържанието е ваше (вие го притежавате) или имате право да го използвате и да ни предоставите правата и лиценза, както е предвидено в тези Условия, и (ii) публикуването на съдържанието ви на или чрез Услугата не нарушава правата на неприкосновеност на личния живот, правата на публичност, авторските права, договорните права или други права, които може да има някое лице.

Профили

Когато създавате профил на нашия уебсайт, трябва да ни предоставяте точна, пълна и актуална информация по всяко време. Неспазването на това изискване представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на профила ви в нашата Услуга.

Вие носите отговорност за сигурността на паролата, която използвате за достъп до Услугата и за всякакви действия, включващи нейното използване, независимо дали вашата парола е за нашата Услуга, или за услуга, предоставяна от трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, когато узнаете за нарушаване на сигурността или неоторизирано използване на профила ви.

Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или организация, или име, което е законно недостъпно за употреба, име или търговска марка, които са обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от вас, без съответното разрешение, или име, което е обидно, вулгарно или нецензурно.

Връзки към други уебсайтове

Нашата Услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са притежавани или контролирани от Университета.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме никаква отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на които и да било трети лица. Освен това приемате и се съгласявате, че ние няма да носим пряка или косвена отговорност за щети или загуби, причинени или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или уповаването на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уеб сайтове или услуги.

Препоръчваме ви да прочетете общите условия и правилата за поверителност на уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Прекратяване на профил

Ние можем да прекратим или преустановим вашия профил незабавно, без предизвестие или отговорност, поради някаква причина, включително без ограничение, ако нарушите Условията.

При прекратяване на вашия профил правото ви да използвате Услугата незабавно се прекратява. Ако искате да прекратите профила си, можете просто да прекратите използването на Услугата.

Ограничаване на отговорност

В никакъв случай Университетът, нито неговите директори, служители, партньори, поддръжници, агенти, доставчици или филиали, не носят отговорност за каквито и да е косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително, но не само, пропуснати ползи, данни, използване, репутация или други нематериални загуби, произтичащи от (i) достъп до използване или невъзможност за достъп до или използване на услугата; (ii) всяко поведение или съдържание на трета страна на Услугата; (iii) всяко съдържание, получено от Услугата; и (iv) неоторизиран достъп, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали на основание гаранция, договор, закононарушение (включително небрежност) или всяка друга правна теория, независимо дали cме информирани за възможността за такава щета, и дори ако е установено, че дадено решение, изложено тук, не е за неговото съществено предназначение.

Отказ от права

Използването на Услугата е на ваш собствен риск. Услугата се предоставя на базата „ВЪВ ВИДА, В КОЙТО Е“ и „КАКТО Е НАЛИЧНА“. Услугата се предоставя без каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продажба, пригодност за конкретна цел, липса на нарушение или ход на изпълнение.

Университетът и неговите дъщерни дружества, филиали, партньори, привърженици и лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, сигурно или, че ще е налична във всеки конкретен момент или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат отстранени; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания.

Приложимо право

Тези Условия се управляват и тълкуват в съответствие със законите на компетентните съдилища в гр. Солун, Гърция, без да се вземат предвид техните противоречащи си разпоредби.

Неуспехът ни да приложим някое право или разпоредба от тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от тези Условия стане невалидна или неприложима от съдилище, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия съставляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и заменят всички предварителни споразумения, които може да сме сключили във връзка нея.

Промени

Ние си запазваме правото по всяко време и по наше усмотрение да променяме или заменяме тези Условия. Ако промяната е съществена, ще се опитаме да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на новите условия. Ние ще преценяваме коя промяна е съществена.

Чрез продължаване на достъпа или използването на нашата Услуга след влизане в сила на тези промени, вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тези Условия, моля, свържете се с нас.

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ

ЗА НАС

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С НАШИТЕ ГЕРОИ

КАМПАНИЯ В ДЕЙСТВИЕ

ОБЩНОСТ

СОЦИАЛНИ
КУПЕН АРТИКУЛ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО МОНЕТИ!
НЯМАШ ДОСТАТЪЧНО ДИАМАНТИ!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software